Siri Kollandsrud, "En dag eller en annan"

Siri Kollandsrud ställde ut hos oss 31 augusti - 22 september 2019 med kuratorn Martin Schibli.

"Siri Kollandsrud är en norsk konstnär, utbildad i Berlin, idag bosatt i Köpenhamn. Hon har erhållit ett flertal arbets- och resestipendier samt ställt ut i flera länder, dock är det första gången hon ställer ut i Sverige. På Galleri Skelderhus visar konstnären målningar från senare år.

Kollandsruds måleri är uppbyggt i flera lager vilket för med sig ett djup i varje enskild målning och som tillsammans skapar ett expanderande universum. Verken tycks uppstå i ett flöde av ett intuitivt arbete i ateljén där enskilda verk syns korsreferera till varandra. Det finns inga självklara motiv, och i den mån sådana kan skönjas förefaller de i lika hög grad vara upplösta. Snarare är verken att betrakta som poetiska subjektiva abstraktioner där målningarna inte refererar till något utanför sig själva, snarare verkar de motivera sitt eget existensberättigande.

En konsthistorisk referens skulle kunna utgöra informell konst. Ett begrepp som Michel Tapié introducerade i boken Un Art Autre (1952) där han beskriver den då nya konsten under 40- och i början av 50-talet. Informell konst beskrevs som en form av abstrakt konst, men som avvek från tidigare abstrakta verk genom att gå från det analytiska till det mer subjektiva. Konstnärer som kan räknas hit är bland Alberto Burri, Franz Kline, Karel Appel med flera. En tolkning är också att konstnärer under denna period försökte att skapa något nytt i konsten som svar på andra världskrigets erfarenheter. En konst fri från de historiska referenser och värderingar som inte kunnat förhindra - eller kanske snarare t o m orsakat - krig och förödelse.

Kanhända är Kollandsruds måleri också något som går att se som en intuitiv process att skapa något som snarare sträcker sig ut i rummet och vill skapa en ny förutsättning för konsten, befriat från centrets gravitation och påbud. En process som både kan tolkas som en optimistisk och okuvad syn på konsten och dess förmåga att befria sig från officiella diktat och dagens bekymmer - allt ifrån klimat, ekonomi, politik etc - för att en annan dag förhoppningsvis kunna infinna sig i ett ny värld - ett nytt universum."

- Martin Schibli, 2019.

I HD: "Norska gör Sverigedebut på Galleri Skelderhus".

BMZ: "Expanderande universum på Galleri Skelderhus".

Instagram: sirikollandsrud

Hemsida: sirikollandsrud.com